It-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu – Solennità – Quddiesa tal-Milied

Qari I

Ingħatalna iben.

Is 9, 1-6

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

Il-poplu li kien miexi fid-dlam

ra dawl kbir;

in-nies li joqogħdu f’art id-dlam

dawl idda fuqhom.

Int kattart il-ġens,

kabbart l-hena;

huma ferħu quddiemek,

bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad,

bħalma jifirħu fi qsim il-priża.

Għax il-madmad li kien itaqqlu,

u l-ħatar ta’ fuq spallejh,

u l-bastun tal-argużin,

int kissirthom bħal f’jum Midjan.

Għax kull qorq li jħabbat fit-taqtigħa,

kull mantell mgħargħar fid-demm

jispiċċa għall-ħruq,

biex jieklu n-nar.

Għax tweldilna tifel,

ingħatalna iben;

is-setgħa tkun fuq spallejh, u jsemmuh:

Kunsillier tal-għaġeb, Alla setgħan,

Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem.

Kbira tkun setegħtu,

u s-sliem bla qjies

fuq it-tron ta’ David u s-saltna tiegħu.

Hu jwettaqha u jsaħħaħha

bil-ħaqq u s-sewwa,

minn issa u għal dejjem.

Il-ħeġġa tal-Mulej tal-eżerċti tagħmel dan.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 95 (96), 1-2a.2b-3.11-12.13

R/. (ara Lq 2, 11): Illum twildilna Salvatur, li hu Kristu l-Mulej

Għannu lill-Mulej għanja ġdida;

għannu lill-Mulej fl-art kollha!

Għannu lill-Mulej, bierku ismu! R/.

Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu.

Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu,

fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu. R/.

Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,

ħa jħabbat il-baħar u kulma fih,

ħa jifraħ ir-raba’ u kulma fih,

u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. R/.

Quddiem il-Mulej, għax ġej,

għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art.

Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja,

u mill-popli bis-sewwa tiegħu. R/.

Qari II

Dehret il-grazzja ta’ Alla lill-bnedmin kollha.

Tit 2, 11-14

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Titu

Għażiż, dehret il-grazzja ta’ Alla, għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha; hi trawwimna nwarrbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja, biexngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f’dan iż-żmien, u nistennew it-tama hienja u d-dehra tal-glorja tal-kbir Alla u Salvatur tagħna, Ġesù Kristu. Hu li ta lilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-għemil it-tajjeb.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Lq 2, 10-11

Hallelujah. R/. Hallelujah

Qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir:

illum twildilkom Salvatur, Kristu l-Mulej!

R/. Hallelujah

Evanġelju

Illum twildilkom Salvatur.

Lq 2, 1-14

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu.

Ġużeppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta’ Nazaret, u tala’ l-Lhudija, fil-belt ta’ David jisimha Betlehem – għax hu kien mid-dar u l-familja ta’ David – biex jinkiteb flimkien ma’ Marija l-għarusa tiegħu, li kienet tqila.

Ġara li, meta kienu hemm, Marija għalqilha ż-żmien biex teħles, u wildet l-ewwel iben tagħha, fisqietu u medditu f’maxtura, għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda.

F’dawk l-inħawi kien hemm xi rgħajja fir-raba’, għassa mal-merħla tagħhom billejl. U dehrilhom anġlu tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom, u qabadhom biża’ kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: “Tibżgħux, għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum, fil-belt ta’ David, twildilkom Salvatur, li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikollkom dan: issibu tarbija mfisqija u mimduda f’maxtura”.

F’daqqa waħda ngħaqdu mal-anġlu għadd kbir ta’ qtajja’ tas-sema, ifaħħru lil Alla u jgħidu: “Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu!”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

TALBIET TA’ INTERCESSJONI

Huti gheziez: Alla ried idawwal dan il-lejl bid-dija ta’ Gesù Kristu li twieled minn Marija Vergni. Nitolbu biex it-twelid tal-Feddej taghna jgib is-sliem u l-imhabba fid-dinja kollha.

Ghall-Knisja, biex issir dejjem izjed tixbah lil Kristu, li Ommu Marija wilditu fil-faqar u fl-umiltà. Nitolbu…

Ghall-bnedmin foqra, imwarrbin, u vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra, biex il-Mulej igibilhom id-don tal-paci dejjiema. Nitolbu…

Ghat-tfal tad-dinja kollha, u l-aktar ghal dawk li huma bla genituri, bla dar u bla ikel, jew li huma mahqurin. Nitolbu…

Ghall-paci fid-dinja u f’pajjizna, biex Kristu jghallimna nhobbu u nirrispettaw lil xulxin bhal ahwa. Nitolbu…

Ghalina li ngbarna f’din l-Ewkaristija fil-Milied tal-Mulej, biex nilqghu lil Kristu f’hajjitna, kif laqghuh Marija,Guzeppi u r-rghajja. Nitolbu…

Nitolbu għall-għeżiez tagħna li ħallewna biex il-Mulej jagħtihom il-mistrieħ ta’dejjem. Nitolbu…

Missier Qaddis, dawwal lilna, qaddejja tieghek, bid-dawl tal-Verb tieghek maghmul bniedem; u aghtina li naghrfu u nghozzu d-dinjità ta’ wlied Alla li gabilna fit-twelid tieghu Ibnek Gesù Kristu Sidna, li jghix u jsaltan ghal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

About the author

Ikkummenta