AVVIŻI – PARISH NOTICES 15 – 16 ta’ April 2023

 • Tberik:  Din il-ġimgħa se nżuru l-familji fi Triq Villa Rosa, Triq il-Liebru, Vjal Portomaso

Triq Ball, Triq Paceville waqt li l-ġimgħa d-dieħla se nżuru Triq Wilga, Triq il-Knisja, Triq Spinola, Triq S. Gużepp, Triq Dragunara u Triq Elija Zammit.  Kull min jixtieq jilqagħna ġewwa daru u joqogħdu f’dawn it-toroq jista’ jċempel l-uffiċċju parrokkjali matul din il-ġimgħa.

 • Laqgħa bi preparrazzjoni għal-Ewwel Tqarbina: Nhar it-Tlieta sa ssir laqgħa għal-ġenituri tat-tfal li sa jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Ġunju li ġej. Din il-laqgħa sa ssir fis-Salta tal-Konferenzi fil-5pm.
 • Katekiżmu: Nfakkarkom li din il-ġimgħa nerġgħu nibdew il-laqgħat tal-Katekiżmu wara l-waqfa għal-btajjel tal-Għid nhar ta’  Tlieta fil-5.00pm u nhar ta’ Ħamis fil-5.15pm fil-klassijiet tas-soltu.
 • Grupp Ħbiberija: Il-Ħarġa li jmiss se ssir nhar il-Gimgħa.   Nitilqu minn Ta’ Giorni fl-9.45am u Spinola fl-10.00am biex nipartecipaw fil-quddiesa il-Manikata u nkomplu b’ikla Għajn Tuffieħa.
 • Flimkien. Fejn il-bibien tal-knisja għadkom issibu l-ħarga tal-Flimkien għax-xhur ta’ April u Mejju.

Naprezzaw li kien hemm xi helpers li ġa offrew is-servizz tagħhom biex iqassmu l-Flimkien. Nħeġġu lil ohrajn biex joffru dan is-servizz ta’ darba kull xahrejn. Forsi ma nistgħux nilħqu l-parroċċa kollha, imma jekk kull persuna tieħu parti minn triq, flimkien naslu. Għalhekk dawk li jixtiequ jagħtu dan is-servizz nitolbuhom tgħidulna biex nkunu nistghu nikkordinaw dan is-servizz.  Napprezzaw jekk il-ministri straordinarji tat-tqarbin jieħdu kopja lil dawk li jqarbnu.

 • Ħarġa għall-familji:  Nhar it-Tnejn l-1 ta’ Mejju, festa pubblika, se ssir ħarġa għall-familji wara nofsinhar.  Min hu nteressat jikkuntatjana l-uffiċċju parrokkjali matul din il-ġimgħa biex norganizzaw din il-ħarġa.
 • Sejħa għal-voluntiera u Amministratur: Qegħdin nagħmlu sejħa biex nimpjegaw amministratur għall-attivitajiet fic-Centru tal-Konferenzi fuq bazi part time. Jekk hawn min hu interessat jibghat email bis-c.v. mill-aktar fis possibli.  

Sakemm insibu l-persuna addatata nixtiequ niffurmaw tim ta’ voluntiera biex jieħdu ħsieb, bookings, koordinament tas-sistema ta’ tindif u manutenzjoni, risposti ta’ l-emails kif ukoll xoghol iehor relatat mal-binja li minn jum għal ieħor jinqala; Jekk hawn min jista’ jgħin jibgħat email l-ufficċju parrokkjali jew ikellimna biex nistgħu nifurmaw dan it-tim.

 • Family Visits:  This week we shall continue with the Family Visits in Triq Villa Rosa, Triq il-Liebru, Vjal Portomaso, Triq Ball and Triq Paceville, while next week we shall be visiting families in Triq Wilga, Triq il-Knisja, Triq Spinola, Triq S. Gużepp, Triq Dragunara and Triq Elija Zammit.  Anyone living in these streets can contact the parish office for an appointment.
 • Meeting in preparation for First Holy Communion:  On Tuesday we are organising a meeting for parents whose children will receive their First Holy Communion this June. The meeting will be held at the Conference Centre at 5pm.
 • Catechism: Catechism classes will resume this week after the Easter break on Tuesdays at 5pm and Thursdays at 5.15pm in the usual classes.
 • Grupp Ħbiberija outing:  The next outing will be held on Friday.   Transport leaves from Ta’ Giorni at 9.45am and Spinola at 10am.  A mass will be held in Manikata and lunch at Ghajn Tuffieha.
 • Flimkien. The magazine Flimkien issue for the months of April/May is found at the doors of the church.

We appreciate the service of those who already offered to distribute this magazine. We encourage others to come forward and offer this service every two months. May be it will not be possible to cover the whole parish but if everyone volunteers even part of a street, it will make it possible. Let us know in order to co-ordinate the distribution. We kindly ask the extraordinary ministers of the Eucharist to take a copy to the housebound under their care.

 • Outing for families: On Monday 1st May, public holiday, we are organising an outing for parishioners and their families in the afternoon. We would appreciate it if you could kindly contact the parish office this week in order to enable us to organise it.
 • A call for volunteers and Administrator: We are seeking to employ an administrator for the Conference Centre on a part time basis. Those interested may send an email including their c.v. as soon as possible.

Until we find the right person we would like to form a team of volunteers to take care of bookings, co-ordinate the cleaning and maintenance, answering emails as well as other work involved related to the centre. Those who would like to assist us, please contact us at the parish office via email or contact us in order to enable us to form a team.

About the author

Ikkummenta