Solennità tat-Trinità Qaddisa

Qari I
Il-Mulej hu Alla li jagħder u jħenn.
Eż 34:4b-6,8-9

Qari mill-Ktieb tal-Eżodu
F’dak iż-żmien, Mosè qam filgħodu kmieni, u tala’ fuq il-muntanja tas-Sinaj, kif kien ordnalu l-Mulej, u ħa f’idejh iż-żewġ twavel tal-ġebel. Imbagħad il-Mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm maġenbu; u xandar l-isem tal-Mulej. U l-Mulej għadda minn quddiemu u għajjat: “Jaħweh! Jaħweh! Alla li jagħder u jħenn; tqil biex jagħdab u kbir fit-tjieba u fil-fedeltà”.

Mosè minnufih inxteħet għal wiċċu fl-art, ta qima u qal: “Jekk jien tassew sibt ħniena quddiemek, Sidi, ħa jiġi Sidi ġo nofsna, nitolbok; għax dan hu poplu rasu iebsa. Aħfrilna ħżunitna u ħtijietna, u ħudna b’wirt għalik”.

Il-Kelma tal-Mulej.
℟. Irroddu ħajr lil Alla.

Salm Responsorjali
Dan 3:52,53,54,55,56

℟. (52b): Ta’ min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem.

Imbierek int, Mulej, Alla ta’ missirijietna. ℟.

Imbierek ismek, qaddis u msebbaħ. ℟.

Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek. ℟.

Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini, li ħarstek tinfed l-abbissi. ℟.

Imbierek int fuq it-tron ta’ saltnatek. ℟.

Imbierek int fil-wisa’ kollu tas-sema. ℟.

Qari II
Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba ta’ Alla, u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu.
2 Kor 13:11-13

Għeluq tat-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin
Ħuti, ifirħu, ħabirku għall-perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta’ fehma waħda, żommu s-sliem, u Alla tal-imħabba u s-sliem ikun magħkom. Sellmu lil xulxin b’bewsa qaddisa. Il-qaddisin kollha jsellmulkom. Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba ta’ Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu jkunu magħkom ilkoll.

Il-Kelma tal-Mulej.
℟. Irroddu ħajr lil Alla.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
ara Apok 1:8

Hallelujah. ℟. Hallelujah.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu,
lil Alla li hu, u li kien, u li għad irid jiġi.

℟. Hallelujah.

Evanġelju
Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja biex bih hija ssalva.
Ġw 3:16-18

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma emminx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta’ Alla”.

Il-Kelma tal-Mulej.
℟. Tifħir lilek, Kristu.

About the author

Ikkummenta