Sliem Għalik – Salve Reġina

Artiklu dwar is-Salve Regina miktub mill-mibki Eċċ. Tiegħu Mons. Nikol Ġ. Cauchi – Isqof t’Għawdex

Is-Salve Regina, hija innu ta’ tifħir lill-Madonna,  bħala Omm tal-Ħniena, u avukata li tgħin  lill-insara, matul l-eżilju tagħhom fuq din l-art u  talba ħerqana lilha.  

Is-Salve Regina tirrifletti perfettament  il-mentalita’ u l-atteġġjament tal-insara medievali  lejn Marija, il-fiduċja sħiħa tagħhom fiha, l-Omm  tal-ħniena, li lilha wlied Eva fl-eżilju jirrikorru u  jafdaw lilhom infushom u jqiegħdu lilhom  nfushom taħt il-ħarsien tagħha għax hija l-ħajja,  il-ħlewwa u t-tama tagħhom, kollha setgħa bħala  avukata (difensura) tagħhom quddiem Alla, u  bħala Medjatriċi bejnhom u Kristu, li Hija turih  lilhom meta jintemm l-eżilju ta’ din id-dinja.  

Din l-antifona marjana ġiet miktuba minn  awtur mhux magħruf tas-seklu ħdax, jiġifieri ma  nistgħux ngħidu b’ ċertezza min kitibha.  Fl-imgħoddi kien hemm ħafna li kienu jaħsbu li  kitibha San Bernard ta’ Clairvaux, (1090-1153)  iżda studjużi moderni, huma tal-fehma li nkitbet  żmien qabel, qrib it-tmiem tas-seklu ħdax jew  il-bidu tas-seklu tnax. Jissemmew ukoll, bħala  awturi tagħha l-Isqof Pietru ta’ Compostella u anki  l-Isqof Ademaro ta’ Puy. Huwa probabbli ħafna,  iżda, li kemm il-kliem kif ukoll ir-ritmu antik  tagħha, ħoloqhom Ermanno Contractus, patri  Benedittin ta’ Reichenau, li miet fl- 1054. Is-Salve  Regina ma damitx ma saret popolari ħafna u  mat-tmiem is-seklu ħdax, kienet diġa’ saret  magħrufa kważi kullimkien fil-Knejjes  tal-Punent.  

Il-kant tas-Salve Regina, kien fuq fomm  is-suldati, immexxija minn Ademaro ta’ Puy li  ħadu sehem fil-kruċjati, biex jiddefendu l-Art  Imqaddsa. Din it-talba ġiet imsejħa wkoll “cantio nautica” għaliex il-baħrin li kienu jsalpaw  mix-xtajta ta’ Spanja, kienu spiss ikantawha.  

Is-Salve Regina kienet ġiet ikkritikata bl-aħrax  mill-Protestanti għaliex fiha l-Madonna hija  msejjħa, “sultana u omm tal-ħniena”, kif ukoll  “ħajja u tama tagħna”. Kemm it-Teologu Ġiżwita  Francisco Suarez kif ukoll il-Kardinal San  Roberto Bellarmino iddefendew s-Salve Regina  kontra l-Protestanti.  

Saru diversi kummenti tas-Salve Regina,  fosthom dak ta’ San Pietru Canisio, fil-ktieb “De  Virgine Incomparabili” kif ukoll dak ta’  Sant’ Alfonzu Marija de Liguori, isqof ta’ Sant’  Agata dei Goti, fil-ktieb tiegħu “Le glorie di  Maria” li fih żewġ taqsimiet; l-ewwel waħda hija  tifsir fuq is-Salve Regina, u fit-tieni parti hemm  tagħlim fuq il-misteri tal-ħajja tal-Verġni Marija  u fuq il-festi tagħha.  

Is-Salve Regina fil-Liturġija:

Hija ġiet imdaħħla fis-servizz liturġiku fl-Abbazija  ta’ Cluny madwar is-sena 1135. Pietru  il-Venerabbli, Abbati ta’ Cluny (+ 1156) għamel  ħiltu kollha biex irawwem id-devozzjoni marjana  fl-Ordni tiegħu. Fl-istatuti tal-Kongregazzjoni ta’  Cluny huwa ordna fost l-oħrajn li s-Salve Regina  tiġi kantata fil-festa ta’ l-Assunzjoni, matul  il-proċessjoni.  

Iċ-ċisterċensi, sa mill-1251 bdew jirreċitawha  ta’ kuljum wara l-kompjeta. Il-Franġiskani daħħlu  dan l-użu qrib is-sena 1249. Il-kapitlu ġenerali  tad-Durnnikani, li nżamm f’Limoges, fis-sena  1250 iddeċieda li s-Salve Regina għandha  titkanta ta’ kuljum, fil-għaxija, fi tmiem l-Uffiċċju  Divin mill-membri ta’ dak l-Ordni Reliġjuż. 

Il-Papa Girgor IX fl-1239, ried li dik l-antifona  titkanta fil-knejjes kollha ta’ Ruma, kull nhar ta’  ġimgħa, wara l-uffizzju. Fl-1350, il-Papa  Klement VI daħħal dan l-użu fir-reċita tal-Brevjar  Ruman.  

Skond id-digriet tal-Papa Ljun XIII, tas-6 ta  Jannar 1884 is-Salve Regina, kienet tiġi reċitata  fi tmiem kull Quddiesa letta, bħala talba  għall-konverżjoni tar-Russja; iżda din id-drawwa  waqfet mar-riforma Liturġika ta’ wara l-Konċilju  Vatikan II.

Tifsir:  

Sliem għalik, Sultana:Din it-talba tibda  bl-istess kelmiet li bihom, l-Arkanġlu Gabriel  b’rispett profond, sellem lil Marija meta  dehrilha f’Nazareth u ħabbrilha li kellha ssir  Omm Alla: “Sliem għalik” (Lq.1,28). Minn  dan aħna nitgħallmu li għandna nirrispettawha  u nqimuha u fl-istess ħin,  b’fiduċja kbira nressqu  quddiemha x-xewqat u l-uġiegħ tagħna.  

Kif josserva San Robeliu Bellanninu,  bir-raġun kollu, il-Madonna tissejjaħ Sultana,  ladarba hija Omm Kristu, is-Sultan tas-slaten,  li lilu, kif ġie mħabbar mill-Arkanġlu Gabriel  il-Mulej Alla, ser jagħtih “it-tron ta’ David  missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb  u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu”  (Lq. l,32-33).  

Omm tal-ħniena: M’hemm ebda raġuni  għaliex ma għandhiex tissejjah “Omm  tal-Ħniena”, la darba hija welldet lil Kristu, li  minnu nirċievu l-ħniena. Dwar il-maternita’  

spiritwali tal-Madonna, il-Konċilju Vatikan Il  (Lumen Gentium, n.23) jgħidilna; “Hija,  tassew l-Omm tal-membri kollha ta’ Kristu,  għaliex hija ikkooperat bl-imħabba tagħha  għat-twelid fil-Knisja ta’ l-insara, li huma  membri ta’ l-istess ras”.  

  • Hajja, ħlewwa tama tagħna: Insejħulha ħajja  tagħna, mhux għaliex hija l-ħajja, fl-essenza  tagħha, kif inhu Alla u l-anqas bħala l-għajn  ewlienija tal-ħajja, li hu Kristu iżda għaliex  hija tatna lil Kristu u permezz tiegħu hija saret  omm ta’ dawk kollha li jgħixu bil-ħajja  spiritwali. Għaliex hija omm t’ Alla u bit-talb  tagħha takkwistalna l-ħajja spiritwali, aħna  nsejħulha tama tagħna, u anki salvazzjoni  tagħna, peress li hija tinterċedi għalina.  

Kristu qal “ħenjin ta’ qalbhom ħelwa għax  huma jkollhom b’wirthom l-art” (Mt.5,5).  Il-Madonna kellha wkoll din il-beatitudni u  hija kollha ħlewwa magħna u mal-bnedmin  

l-oħra.  

Francesco Suarez isejħilha tama  tal-midinbin u hena u salvazzjoni tad-dinja, u  anki reparatriċi u medjatriċi, iżda mhux  bl-istess tifsira li ngħiduhom lil Alla, lilu  nitolbuh jagħmel għalina dak li nixtiequ, lilha  sabiex tinterċedi għalina.  

Sliem għalik, lilek li ngħajtu: Aħna  lill-Madona mhux biss inqimuha iżda wkoll  ninvokawha u nsejħulha biex tagħtina  l-għajnuna. Iżda biex il-qima tagħna lejn Sidna  Marija tkun sħiħa jeħtieġ ukoll li nagħmlu  ħilitna biex nimitawha.  

• Għax aħna tturrufnati,: Wara li Adam u Eva  waqgħu fid-dnub il-bnedmin ġew imkeċċija mill-ġenna ta’ l-artu f din id-dinja qegħdin biss  għal ftit taż-żmienkif naqraw fl-ittra lil-Lhud  “għax atma hawnhekk ma għandniex belt li  tibqa’ għal dejjem iżda qegħdin infittxu dik li  għad trid tiġi” (Lh.13,14) jiġifieri il-ġenna  pajjiżna.  

  • Wlied Eva lilek nitniehdu: Minħabba id-dnub  li għamlu l-ewwel ġenituri tagħna, Adam u  Eva, huma tilfu mhux biss il-grazzja jew  il-tibiberija ma’ Alla imma wkoll id-doni li kien  tahom Alla bħalma hija l-ħlusija mit-tbatija,  mill-mard u mill-mewt. Għalhekk il-qagħda  tagħna f din id-dinja mhix waħda ta’ ferħ u  ta’ hena iżda waħda ta’ niket u biki.  
  • Aħna li nibku u nolfqu: Kristu reġa’ kisbilna  l-ħajja tal-grazzja iżda d-doni preternaturali  intilfu għal dejjem. Għalhekk hija x-xorti  tal-bnedmin illi jibku u jolfqu meta jkunu  milqutin mill-uġiegħ jew minn xi tribulazzjoni  oħra. Kristu qalilna “ħenjin dawk li jibku għax  huma jkunu mfarrġa” (Mt.5,4). Mhux kull biki  u dwejjaqjgħinuna biex nikbru fil-qdusija, iżda  biss dak li naċċettawh bis-sabar u f għaqda  mar-rieda ta’ Alla.  
  • F’dan il-wied tad-dmugħ: Din l-espressjoni,  li nużawha ta’ spiss anki fil-konversazzjonijiet  tagħna, tiġbor fiha esperjenza qarsa, tal-għawġ  u l-hemm li ninsabu imdawwrin bihom f din  il-ħajja. Biżżejjed insemmu l-perikli tar-ruħ u  tal-ġisem, u l-ħsarat li nġarrbu ta’ spiss u li  jġiegħluna nsofru u nibku. Alla, lit-tajbin li  jidħlu fil-ġenna, wara li joħorġu minn dan  il-wied tad-dmugħ ‘ jixxottalhom kull demgħa minn għajnejhom: ma jkunx hemm iżjed  mewt, anqas biki jew għajjat jew tbatija ma  jkun hemm iżjed, għax għabu l-ħwejjeġ ta’  qabel” (Ap,21,4)u jagħtihom il-premju ta’ dak  li ġarrbu biex jibqgħu dejjem fidili lejh.  
  • Ejja, mela avukata tagħna, (advocatum  habeamus coram patre): “Fil-Knisja,  il-Verġni Mbierka tissejjaħ bl-ismijiet ta’  avukata, Awżiljatriċi, għajnuna, Medjatriċi.  Madanakollu ħadd ma għandu jaħseb li  b’daqshekk qiegħda titnaqqas jew tiżdied xi  ħaġa fil-kobor u l-qawwa ta’ Kristu, li hu  waħdu l-Medjatur” (Lumen Gentium, n.62).  

San Ġwann dwar Kristu jgħid “Jekk xi ħadd  jidneb, aħna għandna Avukat (Difensur)  quddiem il-Missier” (JĠw.2,1) għaliex Huwa  l-Medjatur li fdiena biċ-ċarċir ta’ demmu, iżda  dan ma jeskludix il-funzjoni subordinata ta’  Marija, fil-medjazzjoni unika ta’ Kristu.  

  • Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek  tal-ħniena: B’dan il-kliem, aħna nuru  x-xewqa tagħna, li l-Madonna, bħal Omm  l-iktar trnnina, iżżommna dejjem taħt  il-protezzjoni qawwija tagħha, u tmexxina lejn il-ġenna.  
  • U wrina, wara dan it-turrufnament:  L-appostlu Missierna San Pawl jgħidilna li  dment li qegħdin ngħixu fuq din l-art, bil-ġisem  tagħna li jmut “aħna nitniehdu, mxennqa li  nilbsu fuq din l-għamara tal-ġisem l-għamara  l-oħra tas-sema” (2 Kor.5,2) u jkompli  jfakkarna li “sakemm indumu mlibbsa b’ dan  il-ġisem, nibqgħu ‘l bogħod mill-Mulej” (2  Kor.5,6).  
  • Lil Ġesu ‘, frott imbierek tal-ġuf tiegħek:  F’dawn il-kelmiet, inħossu jidwu t-tislima u  t-tifħir li Eliżabetta, tat lill-Verġni Marija,  qariba tagħha, meta qaltilha “Imbierka Inti fost  in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek”  (Lq.1,42).  
  • ħanina, o pija, o ħelwa: Din l-invokazzjoni,  li biha tagħlaq is-Salve Regina, ġiet miżjuda  minn San Bernard fil-vġili tal-Milied tal-1146,  meta l-Imperatur Corrado, żar il-kattedral ta’  Spira u hija espressjoni mill-isbaħ ta’  l-imħabba kollha ħeġġa li kellu l-qaddis, lejn  il-Verġni Mbierka. San Amadew, Isqof ta’  Lausanne, (Omelija, 7) dwar il-Madonna  jgħid “Omm l-Għarus waħdieni,  kollha ħlewwa u għożża u għaxqa, tniżżel  mis-sema xmajjar ta’ sliem u xita ta grazzi”.  

• Verġni Marija: Meta Alla, għażel ‘l Marija  biex tkun Omm l-Iben tiegħu magħmul  bniedem, kif jikkummenta San Bernard  “Huwa ried li jkun hemm verġni bla mittiefsa  u kollha kemm hi safja biex minnha jiġi  fid-dinja l-Mulej kollu kemm hu safi, ħa jagħti  s-safa lill-bnedmin mittiefsa”.

About the author

Ikkummenta